Công vụ 22:1 - Bản dịch Truyền thống
Hỡi các anh các cha, hãy nghe điều tôi đương nói với để binh vực mình.