Công vụ 21:18 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Bữa sau, Phao-lô đi với chúng ta tới nhà Gia-cơ; có hết thảy các trưởng lão nhóm họp tại đó.