Công vụ 20:8 - Bản dịch Truyền thống
có nhiều đèn trong phòng cao mà chúng ta đương nhóm lại.