Công vụ 20:17 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Bấy giờ, Phao-lô sai người ở thành Mi-lê đi tới thành Ê-phê-sô mời các trưởng lão trong Hội thánh đến.