Công vụ 2:44 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Phàm những người tin Chúa đều hiệp lại với nhau, lấy mọi vật làm của chung.