Công vụ 2:42 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vả, những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh, và sự cầu nguyện.