Công vụ 2:41 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vậy, những kẻ nhận lời đó đều chịu phép báp-tem; và trong này ấy, có độ ba ngàn người thêm vào Hội thánh.