Công vụ 2:32 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Đức Chúa Jêsus nầy, Đức Chúa Trời đã khiến sống lại, và chúng ta thảy đều làm chứng về sự đó.