Công vụ 2:16 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Nhưng ấy là điều đấng tiên tri Giô-ên đã nói tiên tri rằng: