Công vụ 2:10 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Phi-ri-gi, Bam-phi-ly, Ê-díp-tô, đất Li-by gần Sy-ren, nào kẻ từ Rô-ma đến,