Công vụ 2:1 - Bản dịch Truyền thống
Đến ngày lễ Ngũ Tuần, môn đồ nhóm họp tại một chỗ.