Công vụ 2:1 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Đến ngày lễ Ngũ Tuần, môn đồ nhóm họp tại một chỗ.