Công vụ 19:20 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ay vậy, nhờ quyền phép của Chúa, đạo bèn đồn ra, càng ngày càng được thắng,