Công vụ 19:11 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Đức Chúa Trời lại dùng tay Phao-lô làm các phép lạ khác thường,