Công vụ 18:9 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ban đêm, Chúa phán cùng Phao-lô trong sự hiện thấy rằng: Đừng sợ chi; song hãy nói và chớ làm thinh;