Công vụ 18:3 - Bản dịch Truyền thống
Vì đồng nghề, nên Phao-lô ở nhà hai người mà làm việc chung nhau; vả, nghề các người đó là may trại.