Công vụ 18:3 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vì đồng nghề, nên Phao-lô ở nhà hai người mà làm việc chung nhau; vả, nghề các người đó là may trại.