Công vụ 18:10 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
ta ở cùng ngươi, chẳng ai tra tay trên ngươi đặng làm hại đâu; vì ta có nhiều người trong thành nầy.