Công vụ 17:16 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Phao-lô đương đợi hai người tại thành A-thên, động lòng tức giận, vì thấy thành đều đầy những thần tượng.