Công vụ 17:14 - Bản dịch Truyền thống
Tức thì, anh em khiến Phao-lô đi phía biển, còn Si-la với Ti-mô-thê ở lại thành Bê-rê.