Công vụ 16:24 - Bản dịch Truyền thống
Được lịnh đó, đề lao bỏ hai người vào ngục tối và tra chơn vào cùm.