Công vụ 16:24 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Được lịnh đó, đề lao bỏ hai người vào ngục tối và tra chơn vào cùm.