Công vụ 15:19 - Bản dịch Truyền thống
Vậy, theo ý tôi, thật chẳng nên khuấy rối những người ngoại trở về cùng Đức Chúa Trời;