Công vụ 14:5 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Lại khi những người ngoại và người Giu-đa cùng các quan mình nổi lên đặng hà hiếp và ném đá hai sứ đồ,