Công vụ 14:5 - Bản dịch Truyền thống
Lại khi những người ngoại và người Giu-đa cùng các quan mình nổi lên đặng hà hiếp và ném đá hai sứ đồ,