Công vụ 13:38 - Bản dịch Truyền thống
Vậy, hỡi anh em, khá biết rằng nhờ Đấng đó mà sự tha tội được rao truyền cho anh em;