Công vụ 10:16-17 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
16
Lời đó lặp lại ba lần; rồi vật ấy liền bị thâu lên trên trời.
17
Phi -e-rơ đương nghi ngờ về ý nghĩa của sự hiện thấy mình đã thấy, thì các người mà Cọt-nây sai đi đã hỏi thăm được nhà Si-môn, và tới đứng tận cửa.