Giăng 8:36 - Bản dịch Truyền thống
Vậy nếu Con buông tha các ngươi, các ngươi sẽ thật được tự do.