Giăng 8:32 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi.