Giăng 8:32 - Bản dịch Truyền thống
các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi.