Giăng 8:29 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Đấng đã sai ta đến vẫn ở cùng ta, chẳng để ta ở một mình, vì ta hằng làm sự đẹp lòng Ngài.