Giăng 7:51 - Bản dịch Truyền thống
Luật chúng ta há bắt tội một người nào chưa tra hỏi đến, và chưa biết điều người ấy đã làm, hay sao?