Giăng 7:5 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Bởi chưng chính các anh em Ngài không tin Ngài.