Giăng 6:62 - Bản dịch Truyền thống
Vậy, nếu các ngươi thấy Con người lên nơi Ngài vốn ở khi trước thì thể nào?