Giăng 6:47 - Bản dịch Truyền thống
Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ ai tin thì được sự sống đời đời.