Giăng 5:26-29 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
26
Vì như Cha có sự sống trong mình, thì Cha cũng đã ban cho Con có sự sống trong mình vậy.
27
Cha đã ban quyền thi hành sự phán xét cho Con, vì là Con người.
28
Chớ lấy điều đó làm lạ; vì giờ đến, khi mọi người ở trong mồ mả nghe tiếng Ngài và ra khỏi:
29
ai đã làm lành thì sống lại để được sống, ai đã làm dữ thì sống lại để bị xét đoán.