Giăng 5:22 - Bản dịch Truyền thống
Cha cũng chẳng xét đoán ai hết, nhưng đã giao trọn quyền phán xét cho Con,