Giăng 5:12 - Bản dịch Truyền thống
Họ hỏi rằng: Người đã biểu ngươi: Hãy vác giường và đi, là ai?