Giăng 4:22 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Các ngươi thờ lạy sự các ngươi không biết, vì sự cứu rỗi bởi người Giu-đa mà đến.