Giăng 3:6 - Bản dịch Truyền thống
Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt; hễ chi sanh bởi Thánh Linh là thần.