Giăng 3:5-7 - Bản dịch Truyền thống
5
Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời.
6
Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt; hễ chi sanh bởi Thánh Linh là thần.
7
Chớ lấy làm lạ về điều ta đã nói với ngươi: Các ngươi phải sanh lại.