Giăng 3:14-16 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
14
Xưa Môi-se treo con rắn lên nơi đồng vắng thể nào, thì Con người cũng phải bị treo lên dường ấy,
15
hầu cho hễ ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời.
16
Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.