Giăng 3:14 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Xưa Môi-se treo con rắn lên nơi đồng vắng thể nào, thì Con người cũng phải bị treo lên dường ấy,