Giăng 20:3-10 - Bản dịch Truyền thống
3
Phi -e-rơ với môn đồ khác bèn bước ra, đi đến mồ.
4
Cả hai đều chạy, nhưng môn đồ kia chạy mau hơn Phi -e-rơ, và đến mồ trước.
5
Người cúi xuống, thấy vải bỏ dưới đất; nhưng không vào.
6
Si-môn Phi -e-rơ theo đến, vào trong mộ, thấy vải bỏ dưới đất,
7
và cái khăn liệm trùm đầu Đức Chúa Jêsus chẳng cùng một chỗ với vải, nhưng cuốn lại để riêng ra một nơi khác.
8
Bấy giờ, môn đồ kia đã đến mộ trước, cũng bước vào, thì thấy và tin.
9
Vì chưng hai người chưa hiểu lời Kinh Thánh rằng Đức Chúa Jêsus phải từ kẻ chết sống lại.
10
Đoạn, hai môn đồ trở về nhà mình.