Giăng 20:28 - Bản dịch Truyền thống
Thô-ma thưa rằng: Lạy Chúa tôi và Đức Chúa Trời tôi!