Giăng 2:5 - Bản dịch Truyền thống
Mẹ Ngài nói với những kẻ hầu bàn rằng: Người biểu chi, hãy vâng theo cả.