Giăng 18:30 - Bản dịch Truyền thống
Thưa rằng: Ví chẳng phải là tay gian ác, chúng tôi không nộp cho quan.