Giăng 17:4 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Con đã tôn vinh Cha trên đất, làm xong công việc Cha giao cho làm.