Giăng 17:22 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Con đã ban cho họ sự vinh hiển mà Cha đã ban cho Con, để hiệp làm một cũng như chúng ta vẫn là một: