Giăng 17:18 - Bản dịch Truyền thống
Như Cha đã sai Con trong thế gian, thì Con cũng sai họ trong thế gian.