Giăng 17:17 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh; lời Cha tức là lẽ thật.