Giăng 17:15-18 - Bản dịch Truyền thống
15
Con chẳng cầu Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ cho khỏi điều ác.
16
Họ không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian.
17
Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh; lời Cha tức là lẽ thật.
18
Như Cha đã sai Con trong thế gian, thì Con cũng sai họ trong thế gian.