Giăng 17:14-16 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
14
Con đã truyền lời Cha cho họ, và thế gian ghen ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian vậy.
15
Con chẳng cầu Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ cho khỏi điều ác.
16
Họ không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian.