Giăng 16:7-11 - Bản dịch Truyền thống
7
Dầu vậy, ta nói thật cùng các ngươi: Ta đi là ích lợi cho các ngươi; vì nếu ta không đi, Đấng Yên ủi sẽ không đến cùng các ngươi đâu; song nếu ta đi, thì ta sẽ sai Ngài đến.
8
Khi Ngài đến thì sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét.
9
Về tội lỗi, vì họ không tin ta;
10
về sự công bình, vì ta đi đến cùng Cha và các ngươi chẳng thấy ta nữa;
11
về sự phán xét, vì vua chúa thế gian nầy đã bị đoán xét.