Giăng 16:14 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ay chính Ngài sẽ làm sáng danh ta, vì Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà rao bảo cho các ngươi.